Giá Trị Cốt Lõi

Giá trị cốt lõi : Chính Trực - Hiệu Quả - Chuyên nghiệp

Chính trực : Là sự liêm chính, trung thực; nói đúng và làm đúng những điều mình nghĩ; không gian dối để trục lợi. Nói theo nghĩa rộng người chính trực là những con người có đạo đức tốt, có tâm tính tốt; làm điều đúng và không gây phương hại đến người khác. Sự chính trực sẽ làm tăng sức mạnh của từng cá nhân, của tổ chức và xã hội.

Hiệu Quả : Là việc đạt được các kết quả cụ thể tích cực, hành động có mục đích rõ ràng, luôn đánh giá và thực hiện các công việc mang lại kết quả tốt.

CHUYÊN NGHIỆP:

Là sự chuyên tâm vào nghề nghiệp chuyên môn.


Đối với người quản lý: Công việc phải giao đúng người có chuyên môn.

Đối với nhân viên: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Làm công việc mình am hiểu, được đào tạo; tập trung vào công việc chuyên môn cũng nhằm mục đích nâng cao hiệu suất. Muốn nâng cao hiệu suất, chúng ta phải hiểu việc, phải có kế hoạch, có quy trình, hợp tác làm việc theo nhóm, áp dụng công nghệ, sáng tạo, tốc độ...để làm sao cho trong công việc chính của mình sẽ không ai giỏi hơn mình.